รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180133
ชื่อโครงการ : อนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยซวิตเตอร์ไอออนิกโคพอลิเมอร์สำหรับการตรวจวัดแบคทีเรียก่อโรคโดยเทคนิคทางคัลเลอริเมตริกที่ปราศจากการติดฉลาก
  Magnetite nanoparticles coated with zwitterionic copolymer for label-free colorimetric detection of pathogenic bacteria
หัวหน้าโครงการ : ปิยะพร ณ หนองคาย
ทีมวิจัย :
ปิยะพร ณ หนองคาย
หัวหน้าโครงการ
วรวีร์ โฮเว่น
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To develop a simple colorimetric assay for pathogenic bacteria detection based on Fe3O4 NPs coated with zwitterionic copolymer.
สถิติการเปิดชม : 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400