รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180144
ชื่อโครงการ : ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี
  Two-Dimensional Zeolites Catalysts for Transfer Hydrogenation of Biomass-Derived Furfural into Fuels and Chemicals
หัวหน้าโครงการ : ธนา ไม้หอม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนา ไม้หอม
หัวหน้าโครงการ
จำรัส ลิ้มตระกูล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 To investigate the reaction mechanisms of the transfer hydrogenation of furfural with 2-alcohol (i.e. 2-propanol and 2-butanol) as hydrogen donor over 2D and 3D zeolites by using quantum chemical approaches.

2.2 To compare the catalytic performance of 2D and 3D zeolites on the furfural transfer hydrogenation.

2.3 To investigate the effect of metals-substituted 2D zeolites on the furfural transfer hydrogenation.

2.4 To compare the catalytic performance of the furfural transfer hydrogenation on various 2D zeolites.

สถิติการเปิดชม : 279 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400