รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180146
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงวัยในองค์การ
  Human Resource Strategies and Practices for Managing Aging Employees in Organizations
หัวหน้าโครงการ : จตุรงค์ นภาธร
ทีมวิจัย :
จตุรงค์ นภาธร
หัวหน้าโครงการ
เนตรนภา ยาบุชิตะ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงวัยในองค์การ (Human Resource Strategies and Practices for Managing Aging Employees in Organizations)” มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1 ศึกษาวิจัยเพื่อหากลุ่มของกลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มพนักงานสูงวัยในองค์การในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ดังเช่นประเทศไทย โดยการ

1.1 สำรวจความคิดเห็นเชิงคุณภาพจากพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้สูงวัยในองค์การในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการจ้างงานหรือคงอยู่ของพนักงานสูงวัยมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญว่า กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มใดที่น่าจะเหมาะสมกับกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้สูงวัยในองค์การเหล่านั้น

1.2 นำความคิดเห็นเชิงคุณภาพจากพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้สูงวัยในองค์การมากำหนดเป็นสมมุติฐานเพื่อทำการทดสอบเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานสูงวัยในองค์การในหลากหลายอุตสาหกรรมต่อไป

2 เผยแพร่กลุ่มของกลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพนักงานสูงวัยในองค์การในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ดังเช่นประเทศไทย ให้องค์การ บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2568

สถิติการเปิดชม : 1,588 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400