รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180148
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจำลองเซลลูลาร์ออโตมาตา-มาร์คอฟ (Cellular Automata-Markov)
  Analysis of mega infrastructure development projects on land use change in Bangkok using Cellular Automata-Markov model
หัวหน้าโครงการ : สุธี อนันต์สุขสมศรี
ทีมวิจัย :
สุธี อนันต์สุขสมศรี
หัวหน้าโครงการ
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.ประยุกต์ใช้แบบจำลองระบบซับซ้อนในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในกรุงเทพมหานคร

2.ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากอดีตถึงปัจุบันในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจำลองเซลลูล่าร์ออโตมาตา-มาร์คอฟ (Cellular Automata-Markov: CA-Markov) โดยเฉพาะรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากโครงการระบบถนนวงแหวนรอบนอก ระบบรถไฟลอยฟ้า และรถไฟใต้ดิน

3.คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต อันเป็นผลมาจากแผนการพัฒนาโครงการระบบถนนวงแหวนรอบนอก ระบบรถไฟลอยฟ้า และรถไฟใต้ดินในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจำลองเซลลูล่าร์ออโตมาตา-มาร์คอฟ (CA-Markov) จากข้อมูลความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา

4.เสนอแนะมาตราการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต อันเป็นผลมาจากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

สถิติการเปิดชม : 307 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400