รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180151
ชื่อโครงการ : วิศวกรรมเอนไซม์ลูซิเฟอเรสจากแบคทีเรียเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ
  Engineering of bacterial luciferase enzyme for bioreporter applications
หัวหน้าโครงการ : รัชนก ตินิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัชนก ตินิกุล
หัวหน้าโครงการ
พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To construct truncated fusion Lux enzyme by engineering the ?-subunit.

2. To study and characterize truncated fusion Lux enzyme.

3. To construct secreted fusion Lux enzyme by fusing the codon-optimized lux gene with various types of signal peptides.

4. To study secretion efficiency of different types of signal peptides and stability of secreted fusion Lux in cell culture medium

สถิติการเปิดชม : 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400