รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180156
ชื่อโครงการ : การศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 2-oxo-hept-3-ene-1,7-dioic acid hydratase ในกระบวนการย่อยสลายสารประกอบพาราไฮดรอกซีฟีนิลอะซีเตทในแบคทีเรีย Acinetobacter baumannii
  Mechanistic investigation of 2-oxo-hept-3-ene-1,7-dioic acid hydratase from p-hydroxyphenylacetate degradation pathway of Acinetobacter baumannii
หัวหน้าโครงการ : ภิรมย์ เชนประโคน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภิรมย์ เชนประโคน
หัวหน้าโครงการ
พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 To investigate biochemical and biophysical properties of OHED hydratase from Acinetobacter baumannii

2 To investigate substrate specificity of OHED hydratase

3 To elucidate the reaction mechanism of OHED hydratase using pre-steady state and steady-state kinetics and isotope labeling study.

4 To investigate amino acid residues that may be important for activating a H2O molecule in the reaction catalyzed by OHED hydratase

สถิติการเปิดชม : 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400