รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180161
ชื่อโครงการ : การศึกษาการชดเชยค่าหดตัวของวัสดุอัคลาไลน์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงด้วยสารผสมเพิ่มที่ขยายตัว
  A study on shrinkage compensation of alkali-activated high calcium fly ash with expanding admixture
หัวหน้าโครงการ : สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ทีมวิจัย :
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
หัวหน้าโครงการ
ปริญญา จินดาประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1)To study on compressive strength of alkali-activated high calcium fly ash mortar with expanding admixture.

2)To study on shrinkage compensation of alkali-activated high calcium fly ash mortar with expanding admixture. Expected shrinkage value of alkali-activated high calcium fly ash mortar with expanding admixture is approximately 1000 .

3)To study on microstructure of alkali-activated high calcium fly ash paste with expanding admixture by using Scanning Electron Microscope (SEM), X-ray Diffraction (XRD), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) to understand the reaction products of alkali-activated high calcium fly ash with expanding admixture.

สถิติการเปิดชม : 316 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400