รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180164
ชื่อโครงการ : การจำลองทางความร้อนในกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุโดยวิธีการหลอมผงโลหะที่วางไว้ด้วยเลเซอร์
  Thermal Simulation in Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) Additive Manufacturing
หัวหน้าโครงการ : พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
ทีมวิจัย :
พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
หัวหน้าโครงการ
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยที่ปรึกษา
กอบบุญ หล่อทองคำ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและพัฒนาแบบจำลอง thermal transient ของกระบวนการ L-PBF ใน metal additive manufacturing โดยอาศัยวิธีการจำลองเชิงตัวเลข

2. ศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิและลักษณะของบ่อหลอมละลายสถิติการเปิดชม : 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400