รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180166
ชื่อโครงการ : ปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเอทานอลในสถานะของเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฐานอะลูมินา
  Liquid-phase dehydration of ethanol using alumina-based acid catalysts
หัวหน้าโครงการ : ศศิรดี จันทสี
ทีมวิจัย :
ศศิรดี จันทสี
หัวหน้าโครงการ
บรรเจิด จงสมจิตร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : This research is aimed to develop the alumina-based catalysts for the liquid-phase dehydration of ethanol in order to produce high-value chemicals at low or moderate temperature with high selectivity. Moreover, the stability of catalysts is also studied.
สถิติการเปิดชม : 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400