รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180170
ชื่อโครงการ : การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเหตุการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง: ผลกระทบและความเสียหาย
  Linking climate change, land use change, and flood events in the lower Nam Phong River Basin: impacts and damages
หัวหน้าโครงการ : กิตติเวช ขันติยวิชัย
ทีมวิจัย :
กิตติเวช ขันติยวิชัย
หัวหน้าโครงการ
ปริญญา จินดาประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วินัย ศรีอำพร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The main objective of this research project is to quantify flood damage under the impacts of climate and land use changes in the lower Nam Phong River Basin. To achieve the overall objective, a number of more specific research objectives can be outlined below:

1.To understand the hydrological and hydraulic processes at river basin level for coping with flooding risks in the lower Nam Phong River Basin.

2.To assess the future impacts of climate and land use changes on flood risk.

3.To determine the flood hazard areas in the lower Nam Phong River Basin.

4.To quantify potential flood damage in view of flood depth and the extent of damage.

สถิติการเปิดชม : 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400