รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180232
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน
  Catalytic upgrading of methane into high-value hydrocarbons via oxidative coupling of methane
หัวหน้าโครงการ : อนุสรณ์ สืบสาย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนุสรณ์ สืบสาย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) To synthesize metal oxides on silica-based supports as catalysts

2) To synthesize hydrocarbons (C2+) via oxidative coupling of methane by using the prepared catalysts

3) To characterize the synthesized catalysts using advanced instruments

สถิติการเปิดชม : 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400