รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180266
ชื่อโครงการ : การจำแนกประเภทข้อมูลเชิงเวลาแบบมีผู้สอนและแบบกึ่งผู้สอนผ่านตัวแทนข้อมูลเชิงเวลาขนาดเล็ก
  Supervised and Semi-supervised Time Series Classifications using Time Series Shapelets
หัวหน้าโครงการ : ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To propose new algorithms for discovering time series shapelets. Several algorithms will be proposed during the project time.

2. To increase Thailand research capability to be more competitive. At least two or three publications, including conferences, will be expected from the project.

สถิติการเปิดชม : 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400