รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180277
ชื่อโครงการ : ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในเนื้อเยื่อชีวภาพขณะอยู่ภายใต้คลื่นเหนือเสียงความเข้มสูง (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์)
  Transport Phenomena in Biological Tissues During Exposure to Intense Ultrasonic Energy (Theory and Applications)
หัวหน้าโครงการ : ธีรพจน์ เวศพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาแบบจำลองการแพร่ทางความร้อน การไหล และการแพร่ของคลื่นเหนือเสียงไปสู่เนื้อเยื่อชีวภาพ

2) เพื่อศึกษาผลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อการดูดกลืนพลังงาน ความดัน การไหลและการถ่ายเทความร้อนภายในเนื้อเยื่อมนุษย์ภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน

3) เพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ระดับพลังงานคลื่นเหนือเสียง ความถี่ ความเข้มเชิงกำลัง ที่มีต่ออัตราการดูดกลืนพลังงาน สนามการไหล และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในเนื้อเยื่อ

4) เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในร่างกายมนุษย์ที่ได้จากการคำนวณกับผลที่ได้จากการทดลอง

5) เพื่อศึกษาขีดจำกัดความความปลอดภัยของคลื่นเหนือเสียงภายใต้มุมมองด้านผลกระทบเชิงความร้อน

สถิติการเปิดชม : 354 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400