รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180280
ชื่อโครงการ : แบคทีเรียไซโคไบโอติกที่แยกได้จากอาหารหมักไทยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงสมองและพฤติกรรมในหนูทดลอง
  Psychobiotics bacteria isolated from Thai fermented foods as mind and behavior modulators in a rat model
หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์   : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To determine which bacteria isolated from Thai fermented foods are able to produce any neurotransmitters including GABA, serotonin and dopamine.

To determine the psychobiotic effect of neurotransmitter-producing microbiota on mind and behavior using animal model

สถิติการเปิดชม : 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400