รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180288
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้ระบบมัดจำคืนเงินเพื่อจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อันตรายในภาคเกษตรกรรมของไทย
  An optimal design of deposit-refund system for mitigating hazardous packaging waste in Thai agricultural sector
หัวหน้าโครงการ : คมวิทย์ ศิริธร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษากลไกเชิงกฎหมายที่ผลักดันการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อันตรายในภาคเกษตรกรรมของไทย

2) เพื่อศึกษาลักษณะห่วงโซ่อุปทานสารเคมีอันตรายตั้งแต่การผลิตและนำเข้าสารเคมีอันตรายตลอดจนการนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรมของไทย: กรณีศึกษาการผลิตยางพาราแผ่นในจังหวัดสงขลา

3) เพื่อศึกษาตัวแบบการประยุกต์ใช้ระบบมัดจำคืนเงินในกระบวนการผลิตสินค้าภาคเกษตรกรรมของไทย: กรณีศึกษาการผลิตยางพาราแผ่นในจังหวัดสงขลา

4) เพื่อศึกษาระดับอัตราค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์อันตรายในภาคเกษตรกรรมของไทยที่เหมาะสม และสามารถจูงใจเกษตรกรให้นำซากบรรจุภัณฑ์อันตรายมาคืน: กรณีศึกษาการผลิตยางพาราแผ่นในจังหวัดสงขลา

สถิติการเปิดชม : 397 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400