โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F1001
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : มนชยา อุรุยศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2564
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมปริทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2. เพื่อวิเคราะห์อภิมาน (meta regression analysis) วรรณกรรมปริทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงประจักษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศนอกโลกตะวันตก (non-western world) ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ในช่วงระยะเวลาต่างๆจนถึงปัจจุบัน

3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลระดับมหภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศที่สนใจ

4. เพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ

5. เพื่อสร้างแบบจำลองทำนายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการลงทุนด้าน ววน. ของประเทศไทย เพื่อประมาณการอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่น่าจะเป็นผลมาจากการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่สนใจในระดับมหภาค

สถิติการเปิดชม : 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th