รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F1005
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านครัวเรือนและสถาบันการศึกษาเพื่อการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน ววน.
 
หัวหน้าโครงการ : อาภา วิจารย์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2564
วัตถุประสงค์ : จัดทำตัวชี้วัดสำหรับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) ในระดับโปรแกรม

ตามแผนด้าน ววน. บางรายการที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้โดยตรงและจำเป็นต้องหาข้อมูล ด้วยการสำรวจภาคสนามด้านครัวเรือนและสถาบันการศึกษา

สถิติการเปิดชม : 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400