รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64F1006
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญด้านอุตสาหกรรม BCG และ S-Curve เพื่อการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน ววน.
 
หัวหน้าโครงการ : วิลาวัลย์ หนักอาจ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2564
วัตถุประสงค์ : ศึกษาตัวชี้วัดสำคัญที่ยังไม่สามารถวัดได้โดยตรงหรือยังมีความไม่ชัดเจน ด้านอุตสาหกรรม BCG และ S-Curve เพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ OKRs ตามแผนด้าน ววน.

สถิติการเปิดชม : 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400