รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG64OI001
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
หัวหน้าโครงการ : อรรธิกา พังงา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 17 พ.ค. 2564
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาสถานภาพความรู้ สถานการณ์การพัฒนา สถานการณ์ ววน. และประมวลความรู้ข้อมูลความรู้เชิงระบบด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรอบปี

2.เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงระบบและทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction Framework) โจทย์ ววน. ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3.เพื่อจัดทำโจทย์วิจัยที่มีความคมชัด ชี้ทิศทางและแนวทางการสนับสนุนทุนพัฒนา ววน. ในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผน ววน. ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถิติการเปิดชม : 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400