รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F3007
ชื่อโครงการ : การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว.: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (แพลตฟอร์ม 4)
  Outcomes and Impact Assessment of Large-Scale Research and Innovation Programs under TSRI : Research and Innovation Creation for Area Based Development and Inequality Reduction (Platform 4)
หัวหน้าโครงการ : อรรถพล สืบพงศกร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2565
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อประเมินภาพรวมของสถานภาพ ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตของแผนงานวิจัยภายใต้การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (แพลตฟอร์ม 4) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (โปรแกรม 13)

2.2 เพื่อประเมินผลประโยชน์เชิงวิชาการของแผนงานวิจัยภายใต้การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (แพลตฟอร์ม 4) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (โปรแกรม 13)

2.3 เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยภายใต้การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (แพลตฟอร์ม 4) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (โปรแกรม 13)

2.4 เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ต่อ สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400