รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65U1001
ชื่อโครงการ : สำรวจการรับรู้และทัศนคติต่อการขับเคลื่อนนโยบายและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  The News Perception And Attitude toward The Driven of Science Research and Innovation Policy and Fund by Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
หัวหน้าโครงการ : พัชนี เชยจรรยา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ค. 2565
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ ววน. กองทุนส่งเสริม ววน.และ สกสว. ของประชาชน ประชาคมวิจัย และผู้กำหนดนโยบาย

2) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชน ประชาคมวิจัย และผู้กำหนดนโยบายต่อบทบาทและความสำคัญของระบบ ววน. กองทุนส่งเสริม ววน. และ สกสว.

3) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชน ประชาคมวิจัย และผู้กำหนดนโยบายต่อบทบาทและความสำคัญของระบบ ววน. กองทุนส่งเสริม ววน. และ สกสว.

4) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการสื่อสารที่จะเสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของระบบ ววน. กองทุนส่งเสริม ววน. และบทบาทหน้าที่ของ สกสว. ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สถิติการเปิดชม : 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400