รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65U1003
ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยน สกสว. สู่องค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
 
หัวหน้าโครงการ : ดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2565
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาแนวทางการใช้ข้อมูลของ สกสว. ผ่านกระบวนการทำงานในปัจจุบันและเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นผังการไหลของข้อมูล (As-Is & To-Be Data Flow)

2. ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางด้าน Data Analytics & Data Sciences เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ สกสว. ไปสู่องค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400