รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3710021
ชื่อโครงการ : ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : สุริยา รัตนกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุริยา รัตนกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2537
วัตถุประสงค์ : รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยเข้าด้วยกัน เนื่องด้วยในปัจจุบันงานเหล่านี้ยังอยู่อย่างกระจัดกระจาย จะรวบรวมไว้บ้างก็เป็นเฉพาะบางกลุ่มภาษา หรือบางสาขาวิชา ดังนั้น หากงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะงานนี้จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ทำให้นักค้นคว้าได้ทราบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในเรื่องใด แนวใด บ้าง (เช่น เรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่น การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม เรื่องเกี่ยวกับภาษา ฯลฯ) และงานวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นว่า มีงานวิจัยด้านใดบ้างที่ยังไม่มีผู้ใดทำมาก่อน หรือทำน้อยมากเกี่ยวกับกลุ่มชนเหล่านี้
สถิติการเปิดชม : 1,917 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 565 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400