รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4030002
ชื่อโครงการ : การจัดลำดับความสำคัญประเด็นการวิจัยด้านสุขภาพในช่องปาก
  -
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2539
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,919 ครั้ง
ชุดโครงการ : สุขภาพช่องปาก (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 494 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400