รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4110002
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง "พม่าศึกษา"
  -
หัวหน้าโครงการ : พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์
ทีมวิจัย :
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "พม่าศึกษา" ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ

2. เพื่อทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติมการจัดกรอบความคิดหรือทฤษฎีหลักของการวิจัยให้มีความครอบคลุมโครงการย่อยต่างๆ ในข้อเสนอ

3. เพื่อจัดรวมหรือเพิ่มเติมโครงการย่อยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อปรับปรุงความซ้ำซ้อนและบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 2,146 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 322 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400