โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4310019
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
  -
หัวหน้าโครงการ : อานันท์ กาญจนพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อานันท์ กาญจนพันธุ์
ผู้ประสานงาน
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรวัฒน์ แก้วแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรมพร ขันติแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดาริกา ห้วยทราย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติพงษ์ ช้างเผือก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรัญญา ศิริผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดา ประสพสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเศษ สุจินพรหม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มธุรส ศิริสถิตย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะลิวัลย์ โสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 13 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนชายขอบ

2. เพื่อขยายพรมแดนความรู้ในประเด็นสังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ ซึ่งอยู่ในบริบทสังคมที่สลับซับซ้อน ด้วยมุมมองอันหลากหลาย จากวิธีการศึกษาแบบสหสาขาวิชาในด้านต่างๆ และสามารถสังเคราะห์เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ที่จะแก้ปัญหาสังคม บนพื้นฐานของประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความยั่งยืนของระบบนิเวศ และสิทธิมนุษยชน

สถิติการเปิดชม : 3,813 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6,081 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th