รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4440004
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรและชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ระดับประเทศ หัวข้อ "เพื่อความหลากหลายที่งอกงาม"
  -
หัวหน้าโครงการ : นิรมล ยุวนบุณย์
ทีมวิจัย :
นิรมล ยุวนบุณย์
หัวหน้าโครงการ
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนีย์ วีระกันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำเสนองานศึกษาศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรและชุมชน จากภูมินิเวศน์ต่างๆ ทั่วประเทศ

2. สนับสนุนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างให้เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันในการป
สถิติการเปิดชม : 2,757 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 736 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400