รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4610011
ชื่อโครงการ : โครงการ "การสัมมนาระดับชาติ 'วรรณคดียุคหลังอาณานิคม'"
  -
หัวหน้าโครงการ : ตรีศิลป์ บุญขจร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ตรีศิลป์ บุญขจร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการที่จะนำไปสู่ความงอกงามทางปัญญา

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความคิดด้านภาษา วรรณกรรม วัฒ
สถิติการเปิดชม : 2,791 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 434 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400