รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4710003
ชื่อโครงการ : วิจัยเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการในประเทศเพื่อนบ้านของไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1
  Research Project on Work Guideline Cooperation Between CEO Ambassador and 8 Northern Provinces CEO Governor
หัวหน้าโครงการ : อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในเชิงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการในปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่องรูปแบบของการบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ของทั้งสองระดับ (การบริหารราชการในประเทศและต่างประเทศ)

2. เพื่อหาแนวทางและรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. เพื่อเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบของ paper for discussion จากการทบทวนสภาพปัญหา และการประมวลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการทำงานร่วมกันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นแม่แบบในเชิงบูรณาการต่อไป

สถิติการเปิดชม : 2,441 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 212 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400