รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4850004
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสิ่งทอพื้นบ้านของประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประมวลสถานภาพของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

2. เพื่อประมวลสถานการณ์โดยรวมของการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านเช่นวัตถุดิบ การผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด และนโยบายของภาครัฐ

3. เพื่อกำหนดแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านของไทย

สถิติการเปิดชม : 3,391 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,317 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400