รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4920008
ชื่อโครงการ : การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี
  -
หัวหน้าโครงการ : เบญจมาศ ปัทมาลัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจมาศ ปัทมาลัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกให้แก่คณะทำงานเพื่อใช้ในการจัดทำร่างระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย

2. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขร่างของระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารที่นำเข้าและส่งออกของประเทศไทย

3. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นของงานวิจัยที่จะสนับสนุนให้ระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารที่นำเข้าและส่งออกของประเทศไทยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับของสากล มีประสิทธิภาพสูงในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและเอื้อประโยซน์ต่อการส่งออกและเศรษฐกิจในภาพรวม

สถิติการเปิดชม : 2,221 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 384 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400