รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG49H0001
ชื่อโครงการ : สังเคราะห์ความรู้และจัดประชุม เรื่อง "วัฒนธรรมบริโภค"
  -
หัวหน้าโครงการ : ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 23 ก.พ. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนตรวจสอบวิธีคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริโภค และวัฒนธรรมบริโภค

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคในสังคมไทย

3. เพื่อสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการสาขาต่างๆ

1. เพื่อทบทวนตรวจสอบวิธีคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริโภค และวัฒนธรรมบริโภค

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคในสังคมไทย

3. เพื่อสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการสาขาต่างๆ

1. เพื่อทบทวนตรวจสอบวิธีคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริโภค และวัฒนธรรมบริโภค 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคในสังคมไทย 3. เพื่อสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการสาขาต่างๆ
สถิติการเปิดชม : 5,116 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,721 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400