รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5020002
ชื่อโครงการ : การศึกษาและยกร่างกฎหมายอาหารตามมาตรฐานสากล
 
หัวหน้าโครงการ : ประภาพร ขอไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประภาพร ขอไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วริพัสย์ อารีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรพันธ์ ลูกอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรพจน์ ฤทธิ์ดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรสา จงวรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี จำเริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชนี อินทรลักษณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายันต์ รวดเร็ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต

2. เพื่อปรับปรุงและยกร่างกฎหมายอาหารฉบับปัจจุบัน ให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทาง CCFICS ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้

3. เพื่อสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่

4. พัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆในการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานสากล

สถิติการเปิดชม : 4,525 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 341 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400