โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5020002
ชื่อโครงการ : การศึกษาและยกร่างกฎหมายอาหารตามมาตรฐานสากล
 
หัวหน้าโครงการ : ประภาพร ขอไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประภาพร ขอไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วริพัสย์ อารีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรพันธ์ ลูกอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรพจน์ ฤทธิ์ดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรสา จงวรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี จำเริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชนี อินทรลักษณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายันต์ รวดเร็ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต

2. เพื่อปรับปรุงและยกร่างกฎหมายอาหารฉบับปัจจุบัน ให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทาง CCFICS ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้

3. เพื่อสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่

4. พัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆในการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานสากล

สถิติการเปิดชม : 4,389 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 338 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th