รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  Developments of Youth Tourism Networks among the Greater Mekong Sub-region Countries
หัวหน้าโครงการ : ประกอบ ผลงาม
ทีมวิจัย :
ประกอบ ผลงาม
หัวหน้าโครงการ
อุไรรัตน์ ทองพินิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
Bounheng Siharath
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมถวิล บุญชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรินทร์ ติเพียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
Somluay Soutiyathai
นักวิจัยร่วมโครงการ
จะเด็ด แก้วแสนทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรศรี บุตรดีสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สถิติการเปิดชม : 4,432 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 423 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400