รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องพลังงานทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน
 
หัวหน้าโครงการ : ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
เกษตร ชัยมณีวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาชุดโจทย์วิจัย และข้อเสนอชุดโครงการวิจัย การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมในชุมชน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู

2. เพื่อถอดบทเรียน กระบวนการพัฒนาชุดโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 4,955 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 396 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400