รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090004
ชื่อโครงการ : การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
  The Research and Development for tourism Integrated
หัวหน้าโครงการ : เวช หกพันนา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เวช หกพันนา
หัวหน้าโครงการ
โอลิน ศักดิ์อลงกรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารี หลวงนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย เจริญวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทบทวนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร

2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนเพื่อร่วมพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร

3. เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยว จากโจทย์วิจัยที่ได้ในข้อ 2

สถิติการเปิดชม : 11,727 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 663 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400