รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090008
ชื่อโครงการ : การจัดการเครือข่ายเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : ไชยรัตน์ ปราณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยรัตน์ ปราณี
หัวหน้าโครงการ
สมญา อินทรเกษตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : ชุดโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักทราบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เป้าหมายเพื่อ ในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหา ความยากจนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและเงื่อนไขปรือปัจจัยของชุมชนหรือเกษตรกรต้นแบบทั่วประเทศที่นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนประสบความสำเร็จ

2. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเกษตรกรและเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรตามแนวพระราชดำริในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดอุทัยธานีในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

สถิติการเปิดชม : 1,410 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 624 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400