รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
หัวหน้าโครงการ : อุดม คำขาด
ทีมวิจัย :
อุดม คำขาด
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัย และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัย

2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์

3. เพื่อพัฒนาชุดโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจังหวัด

อุตรดิตถ์

สถิติการเปิดชม : 1,037 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 147 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400