รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090012
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
 
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ อุ้ยนอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ อุ้ยนอง
หัวหน้าโครงการ
ประกอบ ใจมั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ทักษะและความสามารถ

ในการพัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่น

2.2 เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบความร่วมมือของโรงเรียน และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 1,854 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 655 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400