รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG50O0002
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมทางวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยวครั้งที่ 1
  The 1st Conference on Parks, Recreation and Toutism
หัวหน้าโครงการ : นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

2. เพื่อสนับสนุนการจัดการอุทยานแห่งชาติแห่งชาติบนพื้นฐานของการนำองค์ความรู้ หลักการและข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงการทำวิจัยบูรณาการร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสถิติการเปิดชม : 1,335 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400