รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5120027
ชื่อโครงการ : การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรี่ในระดับฟาร์ม
  Production Process, Value-added Activities and Production Cost of Erri Silk Worm at Farm Level
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฟาร์ม กระบวนการผลิต โครงสร้างต้นทุนการผลิต และต้นทุนการผลิตไหมอีรี่ ในระดับฃ

ไร่นาและครัวเรือนเกษตรกร

2. เพื่อศึกษาทางเลือกในการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าของดักแด้ รังไหม และเส้นไหม

3. การประเมินผลตอบแทนในระบบการผลิตไหมอีรี่ตลอด Supply chain

สถิติการเปิดชม : 4,682 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไหมอีรีสูอุตสาหกรรม (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,136 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400