รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5240001
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาศักยภาพ 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ คงมาก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ คงมาก
หัวหน้าโครงการ
มยุรี จุ้ยพริก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเชียร มณีรัตนโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุรี แก้วชูช่วง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพล บุญฉายา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานจังหวัด คณะทำงานระดับจังหวัด ภาคีการพัฒนาจังหวัดในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ 2.เพื่อเชื่อมประสานงานกับโครงการกลาง 17 จังหวัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ในการบูรณาการแผนงานABC ของ สกว. 5 จังหวัดภาคใต้ แผนงานโครงการกลาง 17 จังหวัด กับแผนงานของคณะทำงานจังหวัด 3.เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนด้านการพัฒนาจากผลลัพธ์ของโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนฯ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อชี้วัดทิศทางการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการตัดสินใจ และข้อเสนอของ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ รองผู้อำนวยการ สกว. มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือฯ ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือน ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดความรู้ระดับตำบลและสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
สถิติการเปิดชม : 445 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400