รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5240015
ชื่อโครงการ : การพัฒนากรอบการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ (ABC-T) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาทั้งพื้นที่ (Total Development) ของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และยโสธร
 
หัวหน้าโครงการ : เทิดชาย ช่วยบำรุง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เทิดชาย ช่วยบำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างกรอบการวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและยโสธรสู่ความยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ "การพัฒนากรอบการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ (ABC-T) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาทั้งพื้นที่ (Total Development) ของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและยโสธร" โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

3. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและยโสธรเพื่อให้การดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

สถิติการเปิดชม : 2,480 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 330 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400