รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG52L0013
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบการสื่อสู่ชุมชนและการบริหารสถานีของวิทยุชุมชนคนนิบง อ.เมือง จ.ยะลา อย่างมีส่วนร่วม
 
หัวหน้าโครงการ : มูฮำมัด บิลหะยี อาบูบากา
ทีมวิจัย :
มูฮำมัด บิลหะยี อาบูบากา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 7 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทบทวนการบริหารและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของวิทยุชุมชนคนนิบงปี 2548-ปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดรายการวิทยุ ชุมชนคนนิบง และแนวทางการสนับสนุนด้านการบริหารและรูปแบบการจัดการของวิทยุชุมชนคนนิบงตลอดจนวิธีการสื่อสู่ชุมชน

3. เพื่อศึกษาระดับการตอบสนองของชุมชนที่มีเนื้อหาสาระและรายการที่วิทยุชุมชนนำเสนอ วิธีการสื่อเนื้อหาสาระ ใช้ภาษามลายูถิ่นในกลุ่มผู้จัดรายการโดยผ่านกระบวนการสื่อของวิทยุชุมชนคนนิบง

4. ในการจัดรายการวิทยุที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด

สถิติการเปิดชม : 725 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 71 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400