รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5340002
ชื่อโครงการ : โครงการ "การเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 MapWindowGIS Users and Developers Conferences ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศ สหรัฐอเมริกา และการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MapWindowGIS ณ มหาวิทยาลัย Idaho รัฐ Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา"
 
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ คงมาก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ คงมาก
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ( 1st International MapWindow GIS Users and

Developers Conference) และการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ MapWindowGIS

ณ Geospatial Software Lab, Department of Geosciences, Idaho State University - Idaho Falls

สถิติการเปิดชม : 1,698 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 75 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400