รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5610002
ชื่อโครงการ : สนับสนุนการเขียนบทความวิจัย 5 บทความในโครงการวิจัย เรื่อง "ไขปริศนากองทุนรวม : ความหวังและความจริง"
 
หัวหน้าโครงการ : พรเพ็ญ วรสิทธา
ทีมวิจัย :
พรเพ็ญ วรสิทธา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 8 ก.พ. 2556
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานของกองทุนรวมในไทย และวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนากองทุนรอวมไทยในมุมมองของนักวิชาการ และนำผลการศึกษาเสนอต่อสาธารณะชน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายกำกับดูแลและผู้จัดการหลักทรัพย์กองทุนรวมไทย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ธุรกิจกองทุนรวมมีความแข็งแร่งและมีความเป็นธรรมสำหรับผู้ลงทุน อันเป็นวิธีหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว
สถิติการเปิดชม : 1,948 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 140 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400