รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG59D0003
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนา “ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย
 
หัวหน้าโครงการ : ธนะจักร เย็นบำรุง
ทีมวิจัย :
ธนะจักร เย็นบำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์เกี่ยวกับสังคมสูงวัยทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอีสาน

2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทำงานมิติสังคมสูงวัย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่จะรองรับการพัฒนาสังคมและชุมชนในทศวรรษต่อไปได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้ได้ประเด็นวิจัยและการทำงานพัฒนาในมิติผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัยในบริบทพื้นที่ภาคอีสานเบื้องต้น ที่จะนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ในเชิงนโยบาย และการสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่

2.4 เพื่อให้องค์กรวิชาการ ภาครัฐ และเอกชนที่มีแนวคิดในการสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพในทศวรรษหน้า ได้นำเสนอแนวคิด และแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมแก่นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 866 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 104 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400