โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG59D0003
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนา “ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย
 
หัวหน้าโครงการ : ธนะจักร เย็นบำรุง
ทีมวิจัย :
ธนะจักร เย็นบำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์เกี่ยวกับสังคมสูงวัยทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอีสาน

2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทำงานมิติสังคมสูงวัย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่จะรองรับการพัฒนาสังคมและชุมชนในทศวรรษต่อไปได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้ได้ประเด็นวิจัยและการทำงานพัฒนาในมิติผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัยในบริบทพื้นที่ภาคอีสานเบื้องต้น ที่จะนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ในเชิงนโยบาย และการสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่

2.4 เพื่อให้องค์กรวิชาการ ภาครัฐ และเอกชนที่มีแนวคิดในการสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพในทศวรรษหน้า ได้นำเสนอแนวคิด และแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมแก่นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 670 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 99 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th