โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG59H0004
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "ศาสตร์แห่งการจำ ศิลป์แห่งการลืม"
 
หัวหน้าโครงการ : ภมรี สุรเกียรติ
ทีมวิจัย :
ภมรี สุรเกียรติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลจากการวิจัยองค์ความรู้ในสาขาประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ตลอดจนศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

3. เพื่อจัดประชุมวิชาการในระดับชาติโดยเน้นการทบทวนความรู้ในอดีตทางประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา รวมไปถึงสำรวจแนวโน้มของประเด็นร่วมสมัย

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและขยายองค์ความรู้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ได้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์วิชาทั้งประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ กับความรู้อื่นๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สถิติการเปิดชม : 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th