รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG59H0004
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "ศาสตร์แห่งการจำ ศิลป์แห่งการลืม"
 
หัวหน้าโครงการ : ภมรี สุรเกียรติ
ทีมวิจัย :
ภมรี สุรเกียรติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลจากการวิจัยองค์ความรู้ในสาขาประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ตลอดจนศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

3. เพื่อจัดประชุมวิชาการในระดับชาติโดยเน้นการทบทวนความรู้ในอดีตทางประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา รวมไปถึงสำรวจแนวโน้มของประเด็นร่วมสมัย

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและขยายองค์ความรู้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ได้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์วิชาทั้งประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ กับความรู้อื่นๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สถิติการเปิดชม : 482 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400