โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6130002
ชื่อโครงการ : การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : โพยม สราภิรมย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โพยม สราภิรมย์
หัวหน้าโครงการ
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรวบรวม และทบทวนนโยบาย กฎหมาย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของหน่วยงาน ทั้งในด้านนวัตกรรม งานวิจัย กระบวนการ และนโยบาย และรวบรวม ทบทวนเอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเค็ม

2) เพื่อรวบรวมและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานภาพองค์ความรู้ และวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้

3) เพื่อประเมินสถานะข้อมูล ความรู้ และปัญหาหลัก ด้านความเค็มของน้ำที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต

4) เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำ ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัด ลำดับของการจัดกลุ่ม แบ่งตามช่วงเวลา เช่น ระยะสั้น กลาง ยาว ทั้งส่วนของปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
สถิติการเปิดชม : 1,222 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 113 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th