รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG61A0003
ชื่อโครงการ : การศึกษาเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนย่านอารีย์
 
หัวหน้าโครงการ : รังสิมา มาลีวัฒน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาเชิงพฤติกรรมของผู้คนในชุมชมย่านอารีย์ ได้แก่ ข้อมูลการใช้ชีวิต, ข้อมูลการใช้เวลา ตลอดจน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน

2.เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวในพื้นที่ ข้อมูลการใช้ชีวิตของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชมย่านอารีย์ ในอดีต เปรียบเทียบกับปัจจุบัน

3.เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชมที่สำคัญ ได้แก่ สถานที่สำคัญ, จำนวนประชากร, สภาพการจราจรขนส่ง, คุณภาพอากาศ, สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลสาธารณูปโภคที่สำคัญ เป็นต้น

4.เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน และฐานข้อมูลกลาง (open source) ชุมชนย่านอารีย์ สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานและเผยแพร่ ผลการวิจัยตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆของย่านอารีย์ ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้พัฒนาเมือง เป็นสังคมที่ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจปัญหา สามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนตัดสินใจได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพต่อไป

5.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย ให้ประชาชนในย่านอารีย์รับทราบข้อมูลของชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และร่วมกันพัฒนาให้ย่านอารีย์เป็นย่านที่คนในชุมชน มีชีวิตที่มีเวลาเพิ่มขึ้น, มีชีวิตที่สมดุลย์ และปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400